คุณวุฒิ ม.3

ผลงานของสถาบันแดนนภา 
  สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
        

 

 


ปี 2550 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 5 คน

1. ธนภัทร    วิเชียรลักษณ์    (ทอ.)  
2. ภวิน       สโรบล            (ทอ.)  
3. อดิศร      ปานเคลือบ      (ทอ.)  
4. ศุภวิชญ์   อินทรกำแหง     (ทอ.)  
5. นิพิฐพนธ์  ใคร่กระโทก      (ทอ.)


ปี 2551 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 8 คน

1.กรวิชญ์พงศ์  สุนทรนิธิกุล    (ทอ.)  
2.ณัฐธัญ       หนองปิงคำ     (ทอ.)  
3.ปวีร์           บุญเกตุ         (ทอ.)
4.ศิรฤกษ์        ภู่โกสีย์         (ทอ.)  
5.กฤษณนันท์   พึ่งทัศน์         (ทอ.)  
6.หิตนันท์       จุลเสน          (ทอ.)  
7.เมธี            ธีระสวัสดิ์      (ตร.)  
8.อัครวุฒิ       จันทร์เจริญ   (ตร.)


ปี 2552 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 12 คน 

1.วันฉัตร     กาญจนสหัส     (ทอ.)  
2.ธเนศ        จินตนามณีรัตน์ (ทอ.)  
3.ปริญญา    หิรัญ            (ทอ.)  
4.วีระพัฒน์   ชูสินวรสกุล     (ทอ.)  
5.นพรุจน์     เชื้อไทย          (ทอ.)  
6.ณภัทร      พร้อมเทพ       (ทอ.)  
7.คณสรณ์   มังคลา           (ทอ.)
8.กฤษฎา     วัชรสิงห์         (ทอ.)  
9.ศีลวัตร     จันทสาร         (ทอ.)  
10.ราเมศวร์  ตั้งวิไล          (ทบ.) 
11.ไตรภพ    ดอนไพรเล้า     (ตร.)
12.ฐานันดร์  มนูจันทรัถ      (ตร.น้ำ)

 

 

ปี 2553 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 13 คน 

1.รัชพล          นามลักษณ์         (ทอ.)  
2.ณัฐพงษ์       ตระกูลเกียรติ      (ทอ.)  
3.ปฏิญญา       สนามทอง         (ทอ.)  
4.พีรวิชญ์        เดชพร            (ทอ.)  
5.สัจจะ           โมรีรัตน์           (ทอ.)  
6.ธนพล          ศุภผล             (ทอ.)  
7.ธนพัฒน์       รามดิษฐ์          (ทอ.)  
8.นจอ.จิตรพล   แสงศิริ           (ทอ.)  
9.นจอ.ไกรรัฐ     บึงไกร           (ทอ.)
10.ณัฐพงศ์      เผือกพ่วง        (ตร.)  
11.อังกูร         ตู้วัฒนะวาณิช   (ตร.)  
12.กฤต          ดียิ่ง              (ทบ.)  
13.ราชภักดิ์      นครจินดา        (ทบ.)


ปี 2554 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 20 คน

1.ณัฐภัทร          ทองศาสตร์         (ทอ.)  
2.ธนัตถ์            ตันติวลัยรักษ์       (ทอ.)  
3.กฤษกร           เจริญวุฒิวนพันธ์  (ทอ.)  
4.ฐาปนนท์          ศิลานันท์            (ทอ.)  
5.ณัฐวุฒิ           เทียนคำศรี         (ทอ.)  
6.รัตนเทพ          จันทร์รุ่งสกุล       (ทอ.)  
7.วิภู                จันทรเปารยะ       (ทอ.)  
8.นจอ.ภาณุเดช    ดงบัง               (ทอ.)  
9.นจอ.วรัญ        เฟื่องฟู             (ทอ.)  
10.นจอ.ธนวัฒน์  ทองแก้ว            (ทอ.) 
11.ชาญณรงค์    ตรีมงคล            (ทบ.)  
12.ภารุจ           สุนทรภัค            (ทบ.)  
13.ธาวิน           เคี่ยมทองคำ        (ทบ.)  
14.ณภัทร         หาญณรงค์         (ทบ.)  
15.พัฒน์ธนันตร์  เลาหบูรณะกิจ      (ทบ.)  
16.ธีรัตม์          รุ่งเพ็ชรวงศ์        (ตร.)  
17.ณเรศน์        พุ่มสุข               (ตร.)
18.ฉัตรชัย        อินทร์บำรุง         (ตร.)  
19.กนต์ธร        ขาวจุ้ย              (ทร.)
20.พีรณัฏฐ์       จันทรางกูร         (ทร.)


ปี 2555 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 21 คน

1.จิตรทิวัส          เสริมศรีพงษ์       (ทอ.)
2.วัชรินทร์          ศิริคุณ              (ทอ.) 
3.ธิติพันธ์           วงศ์กังแห          (ทอ.)
4.ศรุฒ              สัตยสัณห์สกุล     (ทอ.) 
5.ชวิน               เชาวน์ศิริ           (ทอ.)
6.ธนาธิป            เกตุย้อย           (ทอ.)
7.รวิภาส            รพิพันธุ์            (ทอ.)
8.ธิเบษศวร์         พรรวินทร์วรกุล   (ทอ.) 
9.ศันสนะ            จารยะพันธุ์         (ทอ.) 
10.ศุภวิชญ์         ดีชัย               (ทอ.) 
11.นจอ.ศิรชัช      ศิริอังคณา         (ทอ.)
12.นจอ.พงศธร    อินต๊ะวงศ์          (ทอ.)
13.นจอ.สรรเพชร  อ่วมทับ            (ทอ.)
14.ชนวีร์            พันแสน            (ทบ.) 
15.กันตวิชญ์       อารมณ์           (ทบ.)
16.พีรนันท์          วิชชุกุล           (ทบ.) 
17.สุรธัส            เฟื่องฟูลอย      (ทบ.)
18.ปิยพัทธิ์          สวัสดิเทพ        (ทบ.)
19. ศรัณย์          อ่อนคำ           (ทบ.)
20.สรายุ             เสาวโรนุพันธุ์    (ทบ.) 
21.อธิการ           รัชพรมงคล      (ทบ.)


ปี 2556 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 21 คน

1.ปฏิพัทธ์            ล้านบุญมี       (ทอ.)
2.ธัญชนิต           จินตภากร       (ทอ.) 
3.ชนิณุทร            ประโมทะกะ     (ทอ.) 
4.จิรัฏฐ์              ตันตระเสถียร   (ทอ.) 
5.อาชวิน             สุนทรกิจ        (ทอ.)
6.ฉัตริน              โทนุสิน           (ทอ.) 
7.ธนดล              อินทิยโกเศศ     (ทอ.)
8.กษิดิ์เดช            อนุกูล           (ทอ.) 
9.ภูวนาถ             โพธิอะ           (ทอ.)
10.นจอ.ปัญจพล   ดงแสนแก้ว      (ทอ.) 
11.พรเทพ           ไชยสังข์         (ทบ.)
12.ศรัณย์พงษ์      บุญมี            (ทบ.)
13.ภัคธรณ์         ยังเฟื่องมนต์    (ทบ.)
14.รุจ               ศรีงาน           (ทบ.) 
15.ภคิน             สานนท์ภานุ      (ทบ.) 
16.พชรพล          แจ่มใส           (ตร.) 
17.ธีรภัทร          ชัยณรงค์        (ตร.)
18.นิรัตติศรัย      พิมพ์แสง         (ตร.)
19.กวีวัฒน์        พูลศรี             (ทร.)
20.ชยิน            ศรีสุข              (ทร.) 
21.หัตถกร         นัยชิต             (ตร.น้ำ)


ปี 2557 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 27 คน

1.นครินทร์             เอมสมบุญ          (ทอ.)
2.เมธัส                 จันทรางกูร          (ทอ) 
3.จิรัฐชาติ              คงมนต์             (ทอ) 
4.ธรรศปริชณ์          เกษมธนเสถียร     (ทอ) 
5.ธรรมรัฐ              ล้อเหล็กเพชร       (ทอ)
6.ชยุตพล               ค้าดี                 (ทอ)
7.เขมชาติ               ธาราจันทร์          (ทอ)
8.นภัสรพี               อู่วิเชียร             (ทอ) 
9.กิตติภพ               จันทร์ดา            (ทอ) 
10.นจอ.วุฒินันท์       ปิ่นแก้ว             (ทอ) 
11.นจอ.ธิติพล         ตินตะโมระ           (ทอ)
12.นจอ.ธิติธวัฒน์     พรวรชิตพงษ์       (ทอ) 
13.นจอ.ภิเษก          เมคะมานุรักษ์        (ทอ)
14.นจอ.พศวัต         คงฉวี               (ทอ) 
15.นจอ.จิรวัฒน์       หงส์พันธุ์           (ทอ) 
16.นจอ.ชนกพล        ศักดิ์กุล             (ทบ) 
17.ภูสิทธิ์               โมรีรัตน์             (ทบ)
18.ชยังกูร              ธรรมเจริญ         (ทบ)
19.ศรวัสย์              ด่านอนุพันธ์        (ทบ)
20.กีรติ                 จิตชินะกุล          (ทบ) 
21.นิธิศ                 เงินมูล             (ทบ)
22.เนติธร               ทองนำ            (ทบ)
23.ธนากร              เชิดพานิช          (ทบ)
24.เจริญลาภ           โชติกุญชร         (ทร) 
25.คมิก                 สิทธิจิตต์          (ทร)
26.ปริญญา            ต๋าคำ               (ทบ) 
27.ภูบดี                ตันจรารักษ์         (ตร)


ปี 2558 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 32 คน

1.รัชชานนท์          ร่มโพธิ์             (ทอ)
2.ชัชพณ             ทรงสุวรรณ       (ทอ) 
3.แผ่นดิน            ไล้เลิศ               (ทอ)
4.พงศกร             มูลศรี              (ทอ)
5.ธีรภัทร             ตั้งมานะ            (ทอ)
6.ณภัทร             อินทรวิชัย          (ทอ) 
7.มาตุภูมิ             คงสมฤทธิ์          (ทอ)
8.ชานน               มัลลานู             (ทอ)
9.ภูรินทร์             นิรมานสกุลพงศ์   (ทอ)
10.วิษณุ             เรืองกาญจนกิจ   (ทอ) 
11.นจอ.ศักดิ์ชัย     ศรีพุทธชาติ        (ทอ) 
12.พิชญะ            ชาญโลหะ           (ทอ) 
13.นจอ.ชนาภัทร    รักบำรุงพงศ์       (ทอ)
14.นจอ.ศิริชัย       จินตนาเลิศ         (ทอ)
15.ชัยวัฒน์          ขำสายทอง         (ทบ)
16.ยุทธพิชัย         เอมแบน            (ทบ) 
17.กีรติ              กีรติอังกูร          (ทบ)
18.คณุตม์           มิคะนุช              (ทบ) 
19.ณัฐดนัย         สุนทรพฤกษ์        (ทบ)
20.ณัฐตะวัน        ใดงาม               (ทบ)
21.ชนบดี            คุ้มครอง            (ทบ)
22.ไชยพัฒน์        รัตนบุตร            (ทบ) 
23.ภาคิน            ศรแก้ว              (ทบ)
24.ศุภณัฐ           รัตนจินดา          (ตร) 
25.พุฒิพงศ์         เกษมสุขสกุล       (ตร)
26.ชวัช              คัทจันทร์           (ตร)
27.กฤตณัฐ         สันทัดรบ           (ทบ)
28.ณัฐพัชร์         ลำดวน             (ตร) 
29.ณภัทรกร        จุไล                (ตร) 
30.เกริกวุฒิ         อริยเมธา         (ตร) 
31.พุฒิพงศ์         บุตะเขียว        (ตร.น้ำ)
32.ไชยธนาธิป       เกตุพันธุ์         (ทบ)

Visitors: 88,407