คุณวุฒิ ม.4

 

 

ผลงาน ปี 2561 ของสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารแดนนภา

- ส่งนักเรียนสอบ ทั้งหมด 135 คน

- สอบผ่านข้อเขียน ทั้งหมด 51 คน

- คิดเป็นที่นั่งได้ 118 ที่นั่ง

- สอบผ่านรอบสอง ทั้งหมด 28 คน

 

ลูกศิษย์แดนนภาทำผลงานยอดเยี่ยม

 อันดับ 1 เหล่า ทอ. (นายศิลา กองคำ)
 อันดับ 4 เหล่า ตร.  (นายพร้อมภูมิ สารมานิตย์)
 อันดับ 9 เหล่า ตร.  (นายวิชญ์พล จิตชินะกุล)

 

สถิตินักเรียนประจำ ในปี 2561   

- มีนักเรียน              จำนวน   17 คน

- สอบผ่านข้อเขียน      จำนวน    6 คน

- สอบผ่านรอบสอง     จำนวน    5 คน

หมายเหตุ 

- นักเรียนประจำแบบดรอปเรียน     จำนวน 13 คน   สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 6 คน

  สอบผ่านรอบสอง จำนวน 5 คน

- นักเรียนประจำแบบไม่ดรอปเรียน  จำนวน   4 คน   สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 0 คน  

 

 

ปี 2560 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 30 คน
1.ธเนศ         กุลพันธ์            (ทอ)
2.พัฒนฉัตร   สุวรรณเล็ก        (ทบ)
3.
สดุดี         สุทธิ์เสงี่ยม         (ทอ)
4.นำชัย        กังวาฬ              (ทร)
5.
ธัมมา        ฉายศรี              (ทร)
6.ศุภสิทธิ์      ปานวิเชียร          (ทบ)
7.
อนาวิล       กิจสนิท             (ทบ)
8.ศิริพงศ์       ถุนพุฒดม         (ทอ)
9.
กษิดิ์เดช      บุญโสภา           (ทร)
10.สหรัฐ       ธัญญาดี           (ทบ)
11.
วุฒิกร      ศรีอินทร์คำ        (ทบ)
12.ศิริวัฒน์    น้อยปุก            (ทบ)
13.
ณภัทร      กล่อมสุนทร       (ทอ)
14.ศุภณัฐ      พิบูลย์รัตนสังข์    (ตร)
15.
ภูชิสส์       ลิ่มศิลา             (ตร)
16.พีรณัฐ      เจริญนุกูล         (ทอ)
17.
ฤทธิ์พงษ์    คงสมฤทธิ์        (ทอ)
18.จิราวุฒิ     ทิพยจันทร์        (ทบ)
19.
กษิดิศ       บุญโสภา          (ทอ)
20.ณฐนนท์    หุ่นฉัตร            (ตร)
21.
มกรา        สันโสภา           (ทบ)
22.ปะระมัตถ์    คันทัพไทย        (ทบ)
23.
เตชพัฒน์    คำวงศ์          (ตร.น้ำ)
24.ภูริช          สุวรรณประทีป  (ตร)
25.
ธนภัทร      รุ่งเรือง          (ทบ)
26.สหัสวรรษ   วรพงศ์พัฒน์    (ทอ)
27.
ณัฐพงษ์     ลมปลิว          (ทบ)
28.ณัฐวัตร     กุลสวัสดิ์         (ทอ)
29.
รัฐศักดิ์      บุญถนอม        (ทอ)
30.อาชวิน      กลิ่นศรีสุข        (ทร)

Visitors: 58,564