คณาจารย์

ร์

   หมวดคณิตศาสตร์


 อาจารย์ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย 
 - นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 41 / นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 48
 - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

อาจารย์ฐิติวัสส์  เพิ่มสว่าง

- นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 53นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 60

ปริญญาตรี สาขา สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อย รวมเหล่าประเทศญี่ปุ่น

NDA national defense academy ofJapan

 

อาจารย์ปวริศ เตชะชนะชัย

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 56 / นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 63

ปริญญาตรี สาขา สาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace Engineering) เกียรตินิยมอันดับ 1

จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิด์ ประเทศสหราชอาณาจักร (University of Sheffield)

 

 

 หมวดวิทยาศาสตร์

   
 อาจารย์ชวลิต หล่อสิงห์คำ (เคมี)
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  
    อาจารย์จิรภัทร ลดาวัลย์ 
  (ฟิสิกส์, วิทย์กายภาพ) 
 - ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - ปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    

 อาจารย์ปาริฉัตร  ถาวรชาติ (เคมี)
 - ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 - ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 อาจารย์พิทยพล  รัตนเลิศ (ชีววิทยา)
 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

อาจารย์เสาวภาคย์ บุภู่ (วิทย์กายภาพ ชีวภาพ)
 - ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - กำลังศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

  หมวดภาษาอังกฤษ 

  

  อาจารย์ศิวาพร  ธรรมบุศย์
  - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

   อาจารย์ธนิตา  ทุมสิงห์
 - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

   หมวดภาษาไทย

    อาจารย์สิรี  เขียวนิล
- ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1

    

 หมวดสังคมศึกษา


  อาจารย์นงรักษ์  ไชยประสิทธิ์
 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


 

 

 

 Visitors: 88,407